Makalah Implementasi Maqasid Al-syariah Dalam Pembangunan Ekonomi

Makalah Implementasi Maqasid Al-syariah Dalam Pembangunan EkonomiMAQASIDAL-SYARIAH


Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Tugas


Mata Kuliah: Ushul Fiqih II


Dosen Pengampu:Suhadi, One thousand.S.I


Disusun Oleh:
Siti Farrohah Alimina

: 110353
Sugiarti
: 110364

JURUSAN TARBIYAH / PAI


SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS


TAHUN 201


ii

MAQASID


AL-

SYARIAH


A.

Pendahuluan

Perlu diketahui bahwa syariah tidak menciptakan hukum-hukumnya dengan kebetulan, tetapi dengan hukum-hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum.
1000ita tidak dapat memahami nash-nash yang hakiki kecuali mengetahui apa yang dimaksud oleh syara’ dalam menciptakan nash-nash itu. petunjuk-petunjuk lafadz dan ibaratnya terhadap makna sebenarnya, kadang-kadang menerima beberapa makna yang ditarjihkan yang salah satu maknanya adalah mengetahui maksud syara’.

Kaidah-kaidah pembentukan hukum
Islam ini, oleh ulama ushul diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syara’, illat-illatnya dan hikmah (filsafat) pembentukannya diantara nash-nash itu pula ada yang menetapkan dasar-dasar pembentukan hukum secara umum, dan pokok-pokok pembentukannya secara keseluruhan seperti juga halnya wajib memelihara dasar-dasar dan pokok–pokok itu dalam mengistimbath hukum dari nash-nashnya, maka wajib pula memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam hal yang tidak ada nashnya, supaya pembentukan hukum itu dapat merealisasikan
apa yang menjadi tujuan pembentukan hukum itu, dan dapat mengantarkan kepada merealisasikan
kemaslahatan manusia serta menegakkan keadilan diantara mereka.

Dalam makalah ini nanti akan dibahas berbagai macam hal yang berhubungan dengan Maqasid
al-Syariah, baik mengenai pengertian, macam-macam dan tingkatan dari Maqasid
al-Syariah.


B.
Rumusan Masalah

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan dalam
pendahuluan, penulis tertarik untuk mengangkat beberapa permasalahan dalam makalah ini, yaitu :

i.


Apakah pengertian dari Maqasid
al-Syariah itu?

2.


Apa sajakah macam-macam dari Maqasid
al-Syariah?


C.
Pembahasan


1.
Pengertian Maqasid


al-Syariah

Secara lughawi 1000
aqasid

al syari’ah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syari’ah. Maqasid adalah bentuk jama’ dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan.[i]
Syari’ah secara bahasa berarti

المواضع تحدر الى الماءyang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.[two]
Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqasid al-syari’ah. Kata-kata itu ialah maqasid al-syari’ah,[iii]
al-maqasid al-syar’iyyah fi al-syari’ah,[4]
dan maqasid min syar’i al-hukm.[5]
Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة…وضعت لتحقيق مقاصد الشارع فى قيام مصالحهم فى الدين والدنيا معا
[6]“ Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

الآحكام مشروعة لمصالحالعباد
[7]“Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.”

Jadi, maqashid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu.

Terdapat

b
e
r
bagai

pendefinisian

telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah maqasid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid[viii]
pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan maqasid syara’ di dalam hukum-hukum syara’.

B
e
r
bagai tanggapan terhadap maqasid dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang pelbagai inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa yang pasti ialah nilai-nilai maqasid syara’ itu terkandung di dalam setiap ijtihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini g
a
r
e
na nilai-nilai maqasid syara’


itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.[9]

Ada yang menganggap maqasid ialah maslahah itu sendiri, sama

dengan

menarik maslahah atau menolak mafsadah.Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa

syariah

itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia di dunia atau di akhirat.Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.[10]Sementara Al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat sedemikian apabila beliau mengatakan “Syariat itu semuanya maslahah,


menolak kejahatan atau menarik kebaikan…”.[eleven]

Baca :   Komponen Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi

Ada juga yang memahami maqasid sebagai lima prinsip

I
slam yang asas

y
aitu menjaga agama, jiwa, akal , keturunan dan harta.


Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqasid itu sebagai logik
a

pensyariatan sesuatu hukum.[12]

Kesimpulannya maqasid syariah ialah “matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh

syariat

demi kepentingan umat manusia”.

Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara’, beberapa maslahah dan sebab-sebab yang

menjadi

dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

a.)


Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah Ta’abbud yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persatu nya telah dijelaskan oleh syara’.

b.)


Golongan Muamalah Dunyawiyah, yaitu kembali pada maslahah-maslahah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdis Salam sebagai berikut:

“Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada maslahah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya


orang
yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka”.

Akal dapat
mengetahui
maksud syara’ terhadap segala hukum
muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mafsadat ialah haram. Namun ada beberapa ulama, diantaranya, Daud Azh – Zhahiri tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah.


[13]
two.
Macam-Macam Maqasid


al-Syariah

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari’atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:

a.)


Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia

(Maqashid al- Dharuriyat)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharaannya. lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.

1)


Agama

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama
manusia (hubungan horizontal). agama
Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur’an surat al-Maidah : three


”pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”.

Beragama
merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agama lah yang dapat menyentuh nurani manusia. seperti perintah Allah agar kita tetap berusaha menegakkan agama, seperti firman-Nya dalam surat Asy-syura : xiii.

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak meruska akidahnya, ibadah-ibadah akhlaknya,atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran islam
dengan
berbagai paham dan aliran yang batil. walau begitu, agama islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakininya, orang-orang islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama islam. hal ini seperti yang telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat al-Baqarah : 256.

2)


Memelihara Jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar
seseorang
sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cidera, maka si pelakunya akan cidera yang seimbang dengan perbuatannya.

Baca :   Jurnal Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi

Banyak
ayat
yang menyebutkan tentang larangan membunuh, begitu pula hadist dari nabi Muhammad, diantara ayat-ayat tersebut adalah :

one)


Surat Al-Baqarah ayat 178-179

2)


Surat al-an’am ayat 151

3)


Surat Al-Isra’ ayat 31

4)


Surat Al-Isra’ ayat 33

five)


Surat An-Nisa ayat 92-93

6)


Surat Al-Maidah ayat 32.

Berikut ini adalah salah satu contoh ayat yang melarang
pembunuhan
terjadi di dunia, yaitu surat Al-Isra’ ayat 33“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

three)


Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal.

Untuk menjaga akal tersebut,
Islam telah melarang minum Khomr (jenis menuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.

Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik.
Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini, termasuk
kepada binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 66-69.


“66.
Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.


67.
Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.


68.
Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia”,


69.
Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”.

four)


Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dinggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbutan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.


5)


Memelihara harta benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun
Islam juga mengakui hak pribadi seseorang.
Oleh karena manusia sangat tama’ kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka
Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain.
Untuk itu,
Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu’amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dll


[14]


.

b.)


Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia
(Maqashid al-Hajiyat)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yan gdapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yan gmenyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah (tukar menukar bagi mereka).
Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah, dan uqubah (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Baca :   Contoh Makalah Pembangunan Ekonomi Daerah

Dalam lapangan ibadah,
Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsoh (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban mukallaf apabila ada kesullitan dalam melaksanakan hukum azimah (kewajiban). contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.

Dalam lapangan muamalah,
Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (tasharruf) yang menjadi kebutuhan manusia. seperti, jual beli, syirkah (perseroan), mudharobah (berniaga dengan harta orang lain) dll.

c.)


Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia
(Maqashid al-Tahsini)

Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika
Islam mensyariatkan bersuci (thaharah), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya.
Ketika
Islam menganjurkan perbuatan sunnat (tathawwu’), maka
Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna .

Getika
Islam menganjurkan derma (infaq), dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal.
Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapnya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut


[15]


.


D.

Kesimpulan

Maqasid syariah ialah matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia.

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyri’atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:

a.)


Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia.
Kebutuhan primer ini dibagi menjadi lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

b.)


Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia.
Kebutuhan ini yang dapat memperlancar hubungan antar manusia, seperti muamalah, mubadalah ibadah secara horizontal, dll.

c.)


Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia.


E.
Daftar Pustaka

Abdul Wahab Khallaf,
Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf,
Raja Grafindo Persada, Dki jakarta, 1996

Hammad al-Obeidi, al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah,
Mansyurat Kuliat al-Da’wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992

Ibn Qayyim al-Jauziyyah,
I’lam al-Muwaqqi’in
, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, jil

id 3

Ismail Muhammad Syah,
Filsafat Hukum Islam, Bumi aksara, Dki jakarta, 1992

Khairul Umam dan Ahyar Aminudin,
Ushul Fiqih Two,
Pustaka Setia, Bandung, 2001

Muhammad Fathi al-Duraini, al-Manahij al-usuliyyah,
Beirut,
Muassasah al-Risalah, 1997

Nuruddin Mukhtar,
al-Khadimi,
al-Ijtihad al-Maqasidi,
Qatar , 1998


[1]Hans Wehr,
A Dictionary of Modern Written Standard arabic, J. Milton Cowan (ed)(London: Mac Donald &Evan Ltd, 1980), hlm. 767
[ii]Ibn Mansur al-Afriqi,
Lisan al-‘Arab, Dar al-Sadr, Beirut, hlm.175
[3]Al-Syatibi,
al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Kairo, I, hlm. 21
[8]
Hammad al-Obeidi, al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah,
Mansyurat Kuliat al-Da’wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M, thousand.s. 131
[ix]Muhammad Fathi al-Duraini, al-Manahij al-usuliyyah, Beirut,
Muassasah al-Risalah, 1997M, 1000.s.48.
[10]Ibn Qayyim al-Jauziyyah,
I’lam al-Muwaqqi’in
, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996M, jil.3, m.s.37
[xi]
Al-Izz bin Abdul Salam,
opcit, jil.1, grand.s.9.

[12]
Nuruddin Mukhtar,
al-Khadimi,
al-Ijtihad al-Maqasidi,
Qatar , 1998M , m.s.50
[thirteen]Kahairul Umam dan Ahyar Aminudin,
Ushul Fiqih II,
Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm 125-126.
[14]Ismail Muhammad Syah,
Filsafat Hukum Islam, Bumi aksara, Dki jakarta, 1992, hlm 67-101
[xv]Abdul Wahab Khallaf,
Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 333-343

Makalah Implementasi Maqasid Al-syariah Dalam Pembangunan Ekonomi

Source: https://makalah-ugi.blogspot.com/2014/05/maqasid-al-syariah.html

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …